http://ubon3400.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 บทความ

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

สถิติ

เปิดเว็บ29/10/2012
อัพเดท18/07/2020
ผู้เข้าชม43,634
เปิดเพจ60,297

บทความ/สาระน่ารู้/อื่นๆ

รายการข้อมูลทั่วไป

แนวทางการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช

iGetWeb.com
AdsOne.com

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงปม.พ.ศ.2562


รายงานแผนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพัน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ส่วนราชการในจังหวัดอุบลราชธานี

รายชื่อส่วนราชการ


ที่ ชื่อหน่วยงาน รหัสหน่วยงาน ที่ ชื่อหน่วยงาน รหัสหน่วยงาน
  สำนักนายกรัฐมนตรี     กระทรวงยุติธรรม  
1 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฯ 0100200016 72 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี 1600300042
2 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 0100200046 73 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 1600500156
3 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 0100200167 74 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5  1600600070
4 กอ.รมน.จว.อบ.    0101900030 75 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1600600220
  กระทรวงกลาโหม   76 เรือนจำกลางอุบลราชธานี 1600700050
5 มณฑลทหารบกที่ 22   0200400025   กระทรวงแรงงาน  
6 สำนักงานสัสดีจังหวัด 0200400172 77 สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี 1700200069
7 รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 0200400198 78 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี 1700300047
8 กองบิน 21                  0200600017 79 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 1700400027
  กระทรวงการคลัง   80 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1700500055
9 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี 0300300042 81 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี 1700600055
10 สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี 0300400054   กระทรวงวัฒนธรรม  
11 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 82 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี 1800200030
12 สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี 0300600095 83 สำนักศิลปากรที่  11  อุบลราชธานี 1800400029
13 สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี 0300700103   กระทรวงศึกษาธิการ  
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฯ     *สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
14 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 0500200029 84 สนง.ศึกษาธิการภาค13 อุบลฯ 2000200020
15 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 0500600020 85 สถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2000200711
  กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ   86 สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี 2000200929
16 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 0600200035 87 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี 2000201045
17 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 0600300453 88 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 2000201130
18 ที่ทำการนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย     0600300139   สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
19 ที่ทำการนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ 0600300140 89 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 2000400025
20 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด 0600500043 90 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลจังหวัด 2000400111
21 สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการฯ 0600700016 91 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  เขต 1 2000400470
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   92 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  เขต 2 2000400472
22 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 0700200040 93 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  เขต 3 2000400474
23 สำนักชลประทานที่ 7 0700300070 94 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  เขต 4 2000400476
24 โครงการชลประทานอุบลราชธานี 0700300071 95 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ  เขต 5 2000400478
25 โครงการชลประทานขนาดกลางที่ 7 0700300632 96 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32  2000400555
26 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี 0700400043 97 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษพัฒนาการ  2000400710
27 หน่วยป้องกันฯประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร 0700500033 98 โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์ฯ 2000400711
28 หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดปากมูลอุบลฯ 0700500034 99 โรงเรียนวารินชำราบ 2000400712
29 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี 0700500131 100 โรงเรียนเดชอุดม 2000400713
30 สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี 0700500158 101 สำนักงานเขตพื้นที่ฯ มัธยมศึกษาเขต 29 2000400743
31 สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี 0700600033   *สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  
32 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี 0700600190 102 วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม 2000600139
33 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ 0700600282 103 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    2000600140
34 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 0700800040 104 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี      2000600141
35 สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี 0700800042 105 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 2000600142
36 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร  เขตที่ 4 0700900095 106 วิทยาลัยสารพัดช่าง    2000600143
37 สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี 0701100128 107 วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ 2000600144
38 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี 0701200056 108 วิทยาลัยการอาชีพตระการพืชผล 2000600145
39 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี 0701300029 109 วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ 2000600146
40 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต11 0701500032 110 วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร  2000600430
41 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี 0701800016 111 สถาบันการอาชีวศึกษาฯ  4 2000600461
42 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 0701800036   มหาวิทยาลัย  
43 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 0702000024 112 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2011700000
  กระทรวงคมนาคม   113 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 2016400000
44 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7  0800300063   กระทรวงสาธารณสุข  
45 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี 0800400050 114 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี    2100200048
46 สำนักงานทางหลวงที่ 9 0800600079 115 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  2100200049
47 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1 0800600080 116 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2100200123
48 แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 0800600081 117 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 2100200124
49 สำนักทางหลวงชนบทที่ 7  0800700049 118 โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี 2100300023
50 แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 0800700050 119 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10  2100400034
51 ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 0800900012 120 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10    2100600019
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ   121 สนง.สนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 2100700012
52 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  12    0900200023 122 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 2100800027
53 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ 0900200049 123 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี 2100900027
54 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค11 จว.อบ. 0900600024   กระทรวงอุตสาหกรรม  
55 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 อุบลฯ 0900700020 124 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 2200200035
56 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  9   0900900033 125 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  7 2200400023
57 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 0901200108   สรก.ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ   126 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 2500300029
58 ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1100400041 127 กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษฯ 2500700326
59 สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี 1100500031 128 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 2500700342
  กระทรวงพลังงาน   129 ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี        2500700703
60 สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี 1200200081 130 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี  2500701685
  กระทรวงพาณิชย์     หน่วยงานอิสระของรัฐ  
61 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี 1300200091 131 สำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 5  2900400005
62 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัด เขต 2-4 อุบลฯ 1300400021 132 สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี 2900600092
  กระทรวงมหาดไทย   133 สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงอุบลราชธานี 2900600094
63 สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี 1500200043 134 สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัว 2900600095
64 ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี 1500300036   หน่วยงานของศาล  
65 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลฯ 1500400117 135 สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี 2800300010
66 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี 1500400045 136 สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัด 2800200084
67 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี 1500500058 137 สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัว 2800200085
68 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   1500600047 138 สำนักงานประจำศาลแขวงอุบลฯ 2800200086
69 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13  1500600120 139 ศาลจังหวัดเดชอุดม 2800200087
70 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 1500700041  140 งบประมาณ-กรมจังหวัด 7013400000
71 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 1500800039 141 งบกลุ่มจังหวัดฯ 7013000000

  

                                                 

                    

view

 หน้าแรก

 บทความ

รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view